Eva Kollárová

Eva Kollárová je partnerkou Expense Reduction Analysts a hlavnou odborníčkou v oblasti optimalizácie nákladov bankových služieb s 30-ročnými skúsenosťami v bankovom sektore.

Evine hlboké znalosti v tomto odvetví jej umožňujú dodávať vhodné modely poskytovania služieb množstvu klientov prevažne v maloobchodnom sektore. Jej vyjednávacie schopnosti a kontakty v rámci bankového sektora potom prinášajú merateľné a trvalé nákladové výhody pre projekty v miestnom aj medzinárodnom prostredí.

Predtým, ako sa stala konzultantkou, pracovala 20 rokov na manažérskych pozíciách v bankovom sektore v oblasti maloobchodu/prevádzky/IT, kde poskytovala služby bankám v 10 krajinách regiónu strednej a východnej Európy a viedla rozsiahle programy a projekty. Úspešne tiež zastávala pozíciu generálnej riaditeľky poskytovateľa spracovania kariet.

Eva Je absolventkou Vysokej školy ekonomickej v Bratislave.


Eva Kollárová is a partner of Expense Reduction Analysts and the main expert in the field of cost optimization of banking services with 30 years of banking industry experience.

Eva´s deep knowledge of the industry enables her to deliver appropriate service delivery models to a number of clients mostly in the retail sector. Her negotiation skills and industry contacts then bring measurable sustained cost benefits to projects in the local as well as the international environment.

Prior to becoming a consultant, she worked 20 years in managerial positions in the banking sector within the retail/operations/IT area providing services to banks in 10 countries of the CEE region and leading large-scale programs and projects. She also successfully held the position of General Manager of a Card Processing Provider.

Eva graduated from the University of Economics in Bratislava.